مارس 26, 2021
اجرای تاسیسات بیمارستان

اجرای تاسیسات بیمارستان

اجرای تاسیسات بیمارستان اجرای تاسیسات بیمارستان در اين شرکت معرفی استانداردها و منابع طراحی، الزامات و سيستم‌های نوين با رعايت ايمنی، پدافند عامل و سناريوهای کنترلی […]
خدمات تاسیسات

کارشناس 09123714138